Základní informace

Jmenuji se Štěpán Roučka a pracuji jako odborný asistent na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK v Laboratoři elementárních procesů v plazmatu. Zabývám se experimentálním studiem interakce nabitých částic s neutrály za nízkých teplot, které jsou důležité pro chemii mezihvězdného prostředí.

Adresa
RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D
(místnost A036, přízemí Katedrového objektu Troja)
Katedra fyziky povrchů a plazmatu
V Holešovičkách 747/2
Praha 8
180 00
Telefon
951552344
E-mail
Stepan.Roucka@mff.cuni.cz
github
https://github.com/rouckas
Odkazy do SIS
Výuka, Rozvrh, Vedené práce, Vypsané práce
Přehled publikací
Google Scholar
ORCID iD iconORCID iD 0000-0002-2419-946X
Katedrální web

Výuka

Teoretické základy fyziky plazmatu (NEVF169)

Odkaz do SIS
NEVF169
Výukové materiály
Slidy a poznámky k přednášce: http://roucka.eu/pub/NEVF169/
Okruhy otázek
 • Definice plazmatu. Základní fyzikální charakteristiky plazmatu
 • Makroskopická neutralita. Kolektivní chování a Debyeovo stínění
 • Srážky nabitých částic, srážkové průřezy. Coulombovský rozptyl
 • Pohyb nabitých částic ve vnějších elektromagnetických polích
 • Kinetický popis, fázový prostor, rozdělovací funkce. Liouvillův teorém, H-teorém
 • Molekulární chaos, odvození Boltzmannovy rovnice, srážkový člen
 • Maxwell-Boltzmannovo rozdělení rychlostí, srážková frekvence, střední volná dráha
 • Momenty Boltzmannovy rovnice, tekutinový popis plazmatu
 • Magnetohydrodynamický popis plazmatu
Doporučená literatura

Základy počítačové fyziky I (NEVF141) cvičení

Odkaz do SIS
NEVF141
Výukové materiály
Notebooky ke cvičení: https://github.com/rouckas/NEVF141
Zápočtové úlohy
 • Bude zadáno...

Základy počítačové fyziky II (NEVF138)

Odkaz do SIS
NEVF138
Výukové materiály
Jupyter notebooky: https://nbviewer.jupyter.org/github/rouckas/NEVF138
Okruhy otázek 2019
 • Numerická derivace, dopředné diference, zpětné diference, centrální diference
 • Odhad chyby Taylorovým rozvojem, asymptotické chování chyby, Richardsonova extrapolace
 • Numerická integrace, obdélníkové pravidlo, lichoběžníkové pravidlo, globální vs. lokální chyba
 • Integrace ODR, Explicitní vs. Implicitní metody.
 • Rungovy Kuttovy metody - např Eulerova metoda, Heunova metoda (explicitní), Lichoběžníková metoda (implicitní)
 • Leap Frog
 • Stabilita, vyšetřování stability - testovací rovnice, tuhé soustavy
 • Integrace PDR - diskretizace metodou konečných diferencí (metoda sítí)
 • Řešení okrajových úloh - přímé (Gaussova eliminace, LU dekompozice, Fourierova transformace), nepřímé (Relaxační metody - Jacobi, Gauss Seidel...)
 • Matice druhých diferencí - vlastní čísla a vlastní vektory kvalitativně
 • Počátečně-okrajové úlohy (evoluční rovnice) -
 • FTCS (forward time, cetered space), Laxova(-Friedrichsova) metoda, Crank Nicolson a použitelnost pro parabolické (difúze) a hyperbolické (advekce) problémy
 • Von Neumannova analýza stability, Courant Friedrichs Lewyho podmínka,
 • Stručně princip metody konečných prvků: PDR → slabá formulace → diskretizace prostoru funkcí → řešení lin. rovnic

Moderní počítačová fyzika I (NEVF160)

Odkaz do SIS
NEVF160
Výukové materiály
Slidy k přednášce: http://roucka.eu/pub/NEVF160/
Jupyter notebooky: https://nbviewer.jupyter.org/github/rouckas/NEVF161/
Podmínky zápočtu 2020
Podmínkou získání zápočtu za mnou přednášenou část přednášky je vytvoření žápočtového programu, který řeší jednu z následujících funkcí:
 • Hledání základní konfigurace Van der Waalsovsky vázaného clusteru metodou simulovaného žíhání (lze použít i složitější potenciály)
 • Řešení problému obchodního cestujícího metodou simulovaného žíhání
 • Nebo další aplikace prezentovaných metod podle vlastní volby... Isingův model feromagnetika: M-H křivky; Libovolný model plazmatu (PIC, fluid, hybrid); Fyzikální aplikace strojového učení; Stromový algoritmus pro výpočet síly...
Doporučená literatura